Mobirise

RZESZOWSKIE
STUDIA
SOCJOLOGICZNE

Czasopismo wydawane przez Instytut Nauk Socjologicznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

ISSN 2299-6044
Informacja o „Rzeszowskich Studiach Socjologicznych”


    „Rzeszowskie Studia Socjologiczne" są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od 2012 roku przez Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie ukazuje się jeden numer w roku. W 2014 roku RSS zostały wpisane na listę recenzowanych czasopism naukowych wymienionych w wykazie MNiSW. W skład Rady Naukowej wchodzą naukowcy z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Włoch. Artykuły naukowe w RSS publikowane są w językach polskim i angielskim. Teksty po wstępnym zakwalifikowaniu przez Redakcję RSS do przygotowywanego numeru, przesyłane są przez Wydawnictwo UR do dwóch recenzentów zewnętrznych. Wszystkie artykuły są recenzowane w trybie anonimowym według zasady: double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta). Redakcja czasopisma dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów, dokonując ich weryfikacji zgodnie z wytycznymi MEiN.

    W RSS publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu socjologii, a także z dyscyplin pokrewnych. Preferuje się nowatorskie prace analityczne i empiryczne. RSS otwarte są na publikacje polemiczne, wpisujące się w dyskurs akademicki.


Zapraszamy do współpracy


Redakcja RSS